top of page
รู้จักมูลนิธินูบูน
วันที่ก่อตั้งมูลนิธิ : 14 กันยายน พ.ศ.2549
 
​วัตถุประสงค์

  1. สงเคราะห์ด้านการศึกษา

  2. สงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

  3. ให้ทุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

  4. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

       ด้วยความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม มูลนิธินูบูนได้ตระหนักถึงปัญหาความยากจนของเด็กเด็กตามพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ จนทำให้เกิดปัญหารขาดโอกาสทางการศึกษา และอาจ ทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา มูลนิธินูบูน จึงก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเด็กในพิ้นที่ชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เงินทุนการศึกษา และร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ เพราะเด็กคืออนาคตที่สำคัญของสังคม

 

bottom of page