top of page
โรงงานผลิตน้ำผลไม้

เกี่ยวกับเรา

ปี 2535 บริษัท นูบูน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 จากความต้องการที่จะผลิตน้ำผลไม้ที่มีความสดและรสชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติ และยังสามารถเก็บประโยชน์และคุณค่าของน้ำผลไม้ไว้ด้วย น้ำผลไม้ สไมล์  จึงเกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการผลิตแบบพาสเจอร์ไรส์ ใช้เวลาฆ่าเชื้อน้อยและทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทั้งรสชาติและคุณค่าของน้ำผลไม้ยังคงอยู่

ปี 2536 บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายน้ำส้มเขียวหวาน 100% จากส้มเขียวหวานคั้นสดบรรจุขวด เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า "สไมล์" โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการคั้นและกระบวนพาสเจอร์ไรส์ และผลิตสินค้าในกลุ่มชาและกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ภายใต้ตราสินค้า "ฟรีซซ" เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2539 บริษัทได้เพิ่มและขยายกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้า กลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร

ปี 2540 จากประสบการณ์ในการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ความสามารถในการผลิตมีความหลากหลาย บริษัทจึงเริ่มดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

 

ปี 2543 บริษัทได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ปี 2545 บริษัทได้จัดทำระบบอาหารปลอดภัย โดยนำระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารมาใช้ (HACCP) และได้รับการรับรองระบบ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร

ปี 2547 บริษัทเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไปในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม โดยจัดจำหน่ายสินค้า น้ำผลไม้เข้มข้น เนื้อผลไม้ เข้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มสายการบิน โรงเรียน และโรงพยาบาล

 

ปี 2549 บริษัทได้ก่อตั้ง "มูลนิธินูบูน" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กในพื้นที่ชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุกปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา ทุนการศึกษา และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปี 2553 บริษัทดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

        ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาระบบและบุคลาการอย่างต่อเนื่อง การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด และสร้างความพึงพอใจเมื่อถึงผู้บริโภค ภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัท "ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า"

บริษัท นูบูน จำกัด : รับผลิตน้ำผลไม้ OEM

About us

Year 1992, Nuboon Company Limited was established in 1992 from the demand to produce juices that are fresh and flavorful, close to nature. You can also collect benefits and value of the juice with the juice Smile (brand logo), which is formed using a pasteurization process.  The pasteurized process is cooled quickly, so that the flavor and nutritional value of the juice remains.

Year 1993, the company began manufacturing and distributing 100% bottled tangerine juice, under the brand name of "Smile" by using modern technology and equipment used in the procedure of pasteurizing juice. We also mass-produce canned coffee and tea drinks products, under the brand name of "FREEZE" for distribution both domestically and abroad.

Year 1996 has added and expanded production capacity, in order to meet increasing customer demands, and expand distribution channels to shopping malls, hotels and restaurants.

Year 1997 the company gained experience in the production of beverages, the use of modern technology, the ability to produce diverse flavors. The company began operation in manufacturing (Original Equipment Manufacturer: OEM) to accommodate the needs of customers  both in domestic and abroad.

Year 2000 has been certified by ISO9001, Quality Management System by Management System Certification Institute (Thailand) or MASCI.

Year 2002 has made food safety requirements, by implementing the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) in food production system and certified HACCP system by the Department of Agricultural.

Year 2004, the company increased its distribution channels in the customer's industry. The distribution of fruit juice concentrate entered the food industry, as well as expanded distribution channels to customers, airlines, schools and hospitals.

Year 2006 the company has established "Nuboon Foundation" for supporting foster children in rural areas, with lack of educational opportunities. Our company also sponsors fundamental education scholarships, and together with other agencies in the public interest.

Year 2010, the company has implemented the operation under the standard terms of environmental management. And certified environmental management system. ISO14001: 2004 by Management System Certification Institute (Thailand) or MASCI.

        At present our company is manufacturing products to meet the diverse needs of customers in various channels, both domestically and abroad. By focusing on the development and personnel advancement, knowledge of food science and technology to increase efficiency. This includes international standards, requirements to produce quality products, to satisfy the consumer. Under the quality policy of "cooperation and development personnel progress. Our company is determined to implement the requirements to deliver safe products, and quality satisfaction to our customers. "

GMP Nuboon
HACCP
HALAL
ISO 9001
ISO 14001
ISO22000:2005
Nuboon
Smile
FREEZE
Moonlite
Fresh Gypso
Prairie
bottom of page